Medvěd009 na Velodromu Brno 120 kg radosti a start